Zachęcamy do udziału w dwóch konkursach plastycznych. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  „Eko-Rzeźba”

Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz
 2. Konkurs rozpoczyna się 23.09.2019 r. i trwać będzie do 23.10.2019 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Eko-Rzeźba”.
 4. W konkursie mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy miasta Wałcz.
 5. Celem konkursu jest propagowanie wśród mieszkańców prawidłowych zachowań proekologicznych, ze szczególnym naciskiem na segregowanie odpadów.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Praca konkursowa ma być przestrzenną pracą plastyczną, przedstawiającą postać, wykonaną w dowolnej technice, z wykorzystaniem materiałów, które można segregować i utylizować (szkło, plastik, papier, itp.). Praca nie może przekroczyć wielkości: długość 1,5 m, szerokość 1,5 m, wysokość 1,5 m.
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 3. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 4. Dopuszcza się wykonanie pracy konkursowej przez zespoły kilkuosobowe, wyznaczając jednocześnie jedną pełnoletnią osobę do złożenia pracy konkursowej – uczestnika konkursu, któremu zostanie wypłacona nagroda.
 5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 6. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
 7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko miejsce zamieszkania, nr telefonu. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 10. Prace konkursowe należy złożyć w Wałeckim Centrum Kultury plac Zesłańców Sybiru 3, 78-600 Wałcz  do dnia 18.10.2019 r.

Przebieg konkursu, wyniki i nagrody

 1. W terminie do dnia 22.10.2019 r. jury powołane przez organizatora konkursu, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu w każdej z powyższych kategorii.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 23.10.2019 r. przez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców.
 4. Nagrodą główną w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 500 zł brutto.
 5. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie 300 zł brutto i trzecie miejsce 200 zł brutto
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

Postanowienia końcowe

       1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz jej fotografii w miejscu i czasie wybranym przez organizatora.
       2. Autorzy zgadzają się na powyższą publikację.
       3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
       4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu oraz Wałeckiego Centrum Kultury.
       5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
           a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
           b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
           c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
           d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu

 Tytuły załączników:

 1. Karta zgłoszenia i Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  DLA MŁODZIEŻY „Eko-Plakat”

Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz
 2. Konkurs rozpoczyna się 23.09.2019 r. i trwać będzie do 25.10.2019 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Eko - Plakat”.
 4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII), znajdujących się na terenie miasta Wałcz.
 5. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży prawidłowych zachowań proekologicznych, ze szczególnym naciskiem na segregowanie odpadów.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Praca konkursowa ma stanowić plakat, wykonany dowolną techniką, na papierze, tekturze, itp. o wymiarach A1, zawierający hasło dotyczące propagowania segregacji odpadów.
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 3. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 4. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 9. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi sztuki/plastyki lub wychowawcy klasy do dnia 18.10.2019 r.
 10. Przedstawiciel szkoły przekazuje prace do Urzędu Miasta Wałcz w terminie do 22.10.2019 r.

 

Przebieg konkursu, wyniki i nagrody

 1. W terminie do dnia 24.10.2019 r. jury powołane przez organizatora konkursu, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 25.10.2019r. poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców.
 4. Nagrodą główną w konkursie jest rower.
 5. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie miejsce – rolki i trzecie miejsce - deskorolka.
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 

Postanowienia końcowe

       1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz jej fotografii w miejscu i czasie wybranym przez organizatora.
       2. Autorzy zgadzają się na powyższą publikację.
       3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
       4.  Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu, na stronach internetowych szkół podstawowych w Wałczu oraz u  nauczycieli plastyki/sztuki lub wychowawców klas w szkołach podstawowych w Wałczu.
       5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
            a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
            b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
            c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
            d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Tytuły załączników:

 1. Karta zgłoszenia i klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Informacja wytworzona przez: Joanna Steinke, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych