Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów związanych z pomocą.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnych, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

- sporządzenie projektu pisma w wybranych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

- sporządzenie projektu pisma dot. zwolnienia z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym z ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

- działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości na temat przysługujących jej uprawnień lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

- porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Chcąc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy wcześniej ustalić termin wizyty.

Gdzie i kiedy można uzyskać pomoc?

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

W STAROSTWIE POWIATOWYM W WAŁCZU

Ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, budynek B

(pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu)

- w każdy poniedziałek, wtorek, środę, piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 9.30-13.30

- w każdy czwartek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 14.00-18.00

UMAWIANIE WIZYT POD NR. TEL. 531 200 351

 

Więcej informacji na stronie: www.honestevivere.org,  www.nieodpłatnapomocprawna.org