W związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że:

1. Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wałcz, pokój 26 w budynku B (wejście od ul. Kilińszczaków), do dnia 24 maja 2019 r. ( w godzinach: od 7.30  do 15.30 w poniedziałki i piątki, od 8.30 do 14.00 w pozostałe dni). Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić pisemnie inną osobę. Upoważnienie powinno zawierać: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.


Do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania


2. Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek – przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
W związku z powyższym wyborca, który przebywa czasowo w mieście Wałcz i chce tutaj zagłosować, może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców miasta Wałcz, w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój 26 w budynku B (wejście od ul. Kilińszczaków), do dnia 21 maja 2019 r. (w godzinach: od 7.30 do 15.30 w poniedziałki i piątki, od 8.30 do 14.00 w pozostałe dni). Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.


Załączniki:
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców


3. W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopiszą do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:
- przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
- zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
- zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów,
- chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.