Plebiscyt "Wałeccy Liderzy 2023"

REGULAMIN PLEBISCYTU WAŁECCY LIDERZY 2023


       1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Pomysłodawcą i organizatorem plebiscytu Wałeccy Liderzy 2023 (dalej
  „Plebiscyt”) jest Burmistrz Miasta Wałcz (dalej „Organizator”) z siedzibą w Wałczu (78-600) przy Pl. Wolności 1.
 2. Plebiscyt ma na celu wyłonienie i wyróżnienie liderów, którzy dzięki swojej charyzmie, wiedzy i doświadczeniu realnie wpływają na rozwój branży kultury, edukacji, sportu i biznesu.
 3. Tytuł LIDER KULTURY/ LIDER SPORTU/ LIDER EDUKACJI otrzymają osoby, które są prawdziwymi pasjonatami, wyróżniają się odwagą, innowacyjnym podejściem, propagują dobre praktyki i inspirują współpracowników, dzięki czemu mogą stanowić wzór dla innych.


       2 UCZESTNICY

 

 1. Wzięcie udziału w Plebiscycie (jako osoba zgłaszająca kandydaturę lub osoba, która wyraziła zgodę na kandydowanie) jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 2. Zgłaszającym (dalej „Zgłaszający”) do Plebiscytu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, mieszkańcy Wałcza.
 3. Kandydatem w Plebiscycie (dalej „Kandydat”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która od minimum roku (od 2021 r.) pełni funkcję bezpośrednio związaną ze zgłaszaną kategorią:
 4. LIDER KULTURY
 5. LIDER SPORTU
 6. LIDER EDUKACJI

 

 1. Udział w Plebiscycie jest dobrowolny i zwolniony z opłat.

      3 ZGŁOSZENIE

 

 1. Kandydaci do Plebiscytu mogą dokonać zgłoszenia samodzielnie bądź zostać zgłoszeni.
 2. Aby zgłosić kandydaturę do konkursu WAŁECCY LIDERZY  2023 należy do 29 lutego br.  wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie walcz.pl
 3. Zgłaszający może zgłosić do Plebiscytu po jednej kandydaturze w każdej kategorii. Każda zgłoszona kandydatura musi zawierać odrębną dokumentację.
 4. Zgłoszenie do Plebiscytu WAŁECCY LIDERZY 2023 polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który zawiera:

 

 1. Imię i nazwisko, dane kontaktowe Kandydata,
 2. Uzasadnienie udziału Kandydata w konkursie,
 3. Imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 4. Zgoda osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Zgłoszenie zostanie przyjęte, jeżeli spełni kryteria formalne:
 • Zgłaszany Kandydat pełni swoją funkcję co najmniej od 2021 roku,
 • Zgłoszenie zawiera uzasadnienie,
 1. Weryfikacją zgłoszeń do Plebiscytu oraz sprawdzaniem ich zgodności z Regulaminem zajmuje się Organizator
 2. W przypadku niespełnienia kryteriów formalnych Organizator może
  zadecydować o wycofaniu zgłoszenia.
 3. Na etapie wstępnej oceny Organizator:
 4. Sprawdzi kompletność i poprawność danych,
 5. Dokona weryfikacji danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.

 

         4 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 1. Nagrodzony zostanie jeden  Kandydat z każdej kategorii , który otrzymał  najwyższą liczbę punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów decydujący głos należy do Burmistrza Miasta Wałcz
 2. Wyniki konkursu są ostateczne
 3. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone w trakcie Gali Liderów 2024, który odbędzie się 1 marca  2024 r. w Wałeckim Centrum Kultury.

      5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Plebiscytu jest Gmina Miejska Wałcz z siedzibą w Wałczu (78-600) przy Pl. Wolności 1.
 2. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane dla potrzeb organizacyjnych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz przepisami prawa obowiązującymi w Polsce w zakresie ochrony danych osobowych. a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji
  mailowej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
  Każdemu Uczestnikowi Plebiscytu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym przypadku uznania, że doszło do naruszenia jego danych osobowych.


       6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Każda zmiana będzie miała formę pisemną i będzie publikowana na stronie: www.walcz.pl
 2. Naruszenie przez Uczestnika któregoś z punktów Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczeniu Kandydatury z Plebiscytu.
 3. Wszelkie kwestie nieunormowane w niniejszym Regulaminie,
  a dotyczące Plebiscytu rozstrzyga Organizator.
 4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Rozwoju, Sportu i Promocji Miasta. Osoba kontaktowa: Małgorzata Ejma,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.