Aktualności dla firm i inwestorów Aktualności dla firm i inwestorów

Budowa wybranych dróg miejskich z wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno prywatnego

Gmina Miejska Wałcz w ramach formuły partnerstwa publiczno – prywatnego zamierza zrealizować zadanie dotyczące budowy dróg lokalnych wraz z infrastrukturą podziemną.
Przedsięwzięcie obejmuje dwa obszary dróg publicznych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz:
 1. Osiedle Piastowskie – w tym obszarze przedsięwzięcie ma dotyczyć budowy nowej drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i w części osiedla kanalizacji sanitarnej, w tym:
 • Długość planowanych dróg - 1,4 km (zaprojektowana nawierzchnia z kostki bet.)
 • Długość kanalizacji deszczowej - 1,3 km
 • Długość kanalizacji sanitarnej - 0,7 km.
 1. Ulica Bracka (budowa nowej drogi, kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego) i Sienkiewicza (przebudowa istniejącej ulicy w całości wraz z wykonaniem elementów oświetlenia ulicznego – 2 lampy, budowa osadnika i usunięcie kolizji teletechnicznych), w tym:
  1. Ul. Bracka:
 • Długość planowanych dróg - 0,21 km (projektowana nawierzchnia z kostki bet.)
 • Długość kanalizacji deszczowej - 0,24 km
 • Branża elektryczna – oświetlenie - 0,35 km
 1. Ul. Sienkiewicza:
 • Długość planowanych dróg - 0,12 km (projektowana nawierzchnia bitumiczna)
 • Długość kanalizacji deszczowej - 0,01 km
 • Branża elektryczna – oświetlenie - 0,12 km
 • Branża telekomunikacyjna - 0,12 km
Gmina Miejska posiada dokumentację techniczną na wszystkie wyżej wymienione zadania oraz ważne pozwolenia na budowę. Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych rozwiązań technicznych. Zamawiajacy dopuszcza realizację robót z zastosowaniem innego rodzaju nawierzchni.
 
Zadaniem partnera prywatnego będzie kompleksowa realizacja tej części przedsięwzięcia, która polega na wykonaniu niezbędnych prac budowlanych. Partner prywatny będzie przy tym zobowiązany do zachowania ustalonego z góry przeznaczenia nieruchomości oraz do zachowania minimalnych wymagań w zakresie funkcjonalności, które stanowić będą opis przedmiotu partnerstwa.
Zarząd nad przedmiotem partnerstwa po zakończeniu umowy przekazany zostanie  z powrotem podmiotowi publicznemu.
Wynagrodzenie partnera prywatnego za realizację przedmiotu przedsięwzięcia pochodzić będzie ze stałych płatności ze strony podmiotu publicznego – tzw. opłaty za dostępność. Opłata ta podzielona będzie na część inwestycyjną - obejmującą wynagrodzenie za roboty budowlane oraz część bieżącą - obejmującą wszelkie pozostałe elementy wynagrodzenia.
 
Planowany termin ogłoszenia przetargu – IV kwartał 2015r.
 
Zainteresowanych tematem już dziś zapraszamy do rozmów. Szczegóły dotyczące zadania można uzyskać w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, tel. 67 258 44 71 wew. 10, e-mail: wlechnik@umwalcz.pl

Kursy walut Kursy walut