Aktualności Aktualności

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Wałczu

Uprzejmie informujemy, iż na terenie powiatu wałeckiego zostały uruchomione dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

I.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Wałczu znajduje się w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 (pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu).
Punkt prowadzi Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego na podstawie ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)
 
Czas pracy punktu
Poniedziałek 09.30- 13.30
Wtorek 09.30- 13.30
Środa 09.30- 13.30
Czwartek 14.00-18.00
Piątek 09.30- 13.30
 
II.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Mirosławcu znajduje się w Bibliotece Publicznej w Mirosławcu przy ul. Parkowa 1 (I piętro).
 
Punkt działa w ramach porozumienia Gminy Mirosławiec z Powiatem Wałeckim, a usługi świadczy radca prawny Pani Ewa Burchard-Korzenko.
 
Czas pracy punktu
Poniedziałek 08.00- 15.00
Wtorek 10.00-18.00
Środa 10.00-15.00
Czwartek X
Piątek X
 
Nieodpłatna pomoc prawna na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej przysługuje osobom fizycznym:
 
 1. którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 2. które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863);
 3. które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693);
 4. które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203);
 5. które nie ukończyły 26 lat;
 6. które ukończyły 65 lat;
 7. które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
 Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
 
 • w pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 • w pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • w ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • w pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • w pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • w pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
 • osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej łub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Oświadczenia osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 
 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 1. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 2. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1
 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 1. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 1. Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. Z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 Źródło: Starostwo Powiatowe Wałcz
 

Telefony alarmowe Telefony alarmowe

997
Policja

999
Pogotowie

998
Straż Pożarna

(67)2583700
Straż Miejska


(67)2501702
Pogotowie energetyczne

(67)2583204
Pogotowie Gazowe

Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc

Co roku w Polsce kilka tysięcy osób umiera tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie byli w stanie podjąć czynności ratowniczych. Nie udzielenie pierwszej pomocy jest naruszeniem Kodeksu Karnego! Upewnij się, że wiesz jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki tej wiedzy możesz uratować czyjeś życie.