Aktualności Aktualności

Obowiązek oznaczenia posesji numerem porządkowym

Komenda Straży Miejskiej w Wałczu oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości i nazwą ulicy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Podstawy prawne:

    Art. 47b ust.1, 2 i 4 rozdziału 8a  ustawy  z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 520).
    Art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1970r. Kodeks wykroczeń."

Telefony alarmowe Telefony alarmowe

997
Policja

999
Pogotowie

998
Straż Pożarna

(67)2583700
Straż Miejska


(67)2501702
Pogotowie energetyczne

(67)2583204
Pogotowie Gazowe

Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc

Co roku w Polsce kilka tysięcy osób umiera tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie byli w stanie podjąć czynności ratowniczych. Nie udzielenie pierwszej pomocy jest naruszeniem Kodeksu Karnego! Upewnij się, że wiesz jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki tej wiedzy możesz uratować czyjeś życie.