Aktualności Aktualności

System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce

W dniu 30 października 2017 r. w Tucznie dokonano odbioru stacji meteorologicznej przeznaczonej do Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) na terenie powiatu wałeckiego. Stacja zlokalizowana jest w sąsiedztwie stadionu miejskiego w Tucznie. Powstała jako efekt zawartej w lipcu br. umowy pomiędzy Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, Starostwem Powiatowym w Wałczu, Gminą Miejską Wałcz oraz Gminami Wałcz, Tuczno, Mirosławiec i Człopa na realizację zadania.
 
Stacja zostanie włączona do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach i od 21 marca 2018 r. będzie dokonywała pomiarów siły wiatru, temperatury gruntu, temperatury powietrza oraz ilości opadów. W stacji będzie również mierzona polowa pojemność wody, niezbędna do wyliczania Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla powiatu, na którym opiera się obecny monitoring suszy rolniczej, prowadzony na podstawie bieżącej oceny niedoboru wody w okresie wegetacyjnym.

Stacja meteorologiczna ma za zadanie wesprzeć rolników z powiatu wałeckiego oraz powiatów ościennych w planowaniu prac polowych, a uzyskiwane pomiary mogą okazać się przydatne nie tylko w monitoringu suszy, ale także podczas intensywnych opadów, przy silnym i porywistym wietrze czy w czasie przymrozków wiosennych.
 
Częstotliwość i nasilenie susz w Polsce w ostatnich latach jest coraz istotniejszym problemem w wymiarze ogólnogospodarczym jak i środowiskowym. Sugeruje się, że większa częstotliwość susz jest wynikiem obserwowanych zmian klimatycznych. Niewątpliwie w XX wieku średnia roczna temperatura powietrza na obszarze Polski wzrosła o ok. 1oC. Zaobserwowano również, że miesięczne wartości klimatycznego bilansu wodnego (różnica sumy opadu atmosferycznego i ewapotranspiracji potencjalnej zależnej od temperatury i usłonecznienia) w ostatnich latach, wiosną i wczesnym latem wykazują wyraźną tendencję spadkową. Zbiega się to z okresem największego zapotrzebowania na wodę przez rośliny uprawne, a zwłaszcza przez zboża, powodując straty z powodu suszy. Przejawem tych trendów była ekstremalna susza w 2006 roku, w wyniku której spadki średnich krajowych plonów niektórych upraw dochodziły aż do 30%. Susza duże rozmiary osiągnęła również w 2008 roku, obejmując swoim zasięgiem 2091 gmin (tj. 68% gmin Polski) oraz 58% gruntów ornych kraju. Prognozy zmian klimatu uzasadniały pilną potrzebę stworzenia odpowiednich narzędzi umożliwiających bieżący monitoring występowania zasięgu suszy rolniczej.

O wystąpieniu suszy decyduje cały kompleks warunków meteorologicznych i glebowych. Warunki meteorologiczne powodujące suszę określane są za pomocą klimatycznego bilansu wodnego (KBW). W opracowaniu uwzględniono istniejącą mozaikę gleb o silnie zróżnicowanej retencji wodnej, która wyjaśnia duże lokalne zróżnicowanie strat w plonach w następstwie deficytu opadów. Każdy gatunek roślin ma inne, specyficzne wymagania względem zasobów wodnych w czasie swojego rozwoju. Powyższe przesłanki zostały uwzględnione w opracowanym systemie jak również opracowano metody wykorzystujące cyfrowe mapy glebowo-rolnicze w monitorowaniu zjawiska suszy.
 

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.