Aktualności Aktualności

« Powrót

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Uprzejmie informujemy, iż w 2018 r. na terenie powiatu wałeckiego zostały uruchomione dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz.2030)

I.
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wałczu znajduje się w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 (pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu).
Punkt prowadzi Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego na podstawie ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Czas pracy punktu:
Poniedziałek 09:30- 13:30
Wtorek 09:30- 13:30
Środa 09:30- 13:10
Czwartek 14:00- 18:00
Piątek 9:30- 13:30

II.
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mirosławcu znajduje się w Bibliotece Publicznej w Mirosławcu przy ul. Parkowa 1 (I piętro).
Punkt działa w ramach porozumienia Gminy Mirosławiec z Powiatem Wałeckim, a usługi świadczą radca prawny Pani Ewa Burchard-Korzenko, radca prawny Tomasz Żal oraz adwokat Łukasz Mirocha.

Poniedziałek 10:00 - 15:00 Ewa Burchard-Korzenko
Wtorek 13:00 - 18:00 Łukasz Mirocha
Środa 13:00 - 18:00 Tomasz Żal
Czawartek  X X
Piątek 10:00 - 15:00 Łukasz Mirocha

W okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Poniedziałek 10:00 - 15:00 Ewa Burchard-Korzenko
Wtorek 13:00 - 18:00 Łukasz Mirocha
Środa 13:00 - 18:00 Tomasz Żal
Czawartek  X X
Piątek 10:00 - 15:00 Łukasz Mirocha

Nieodpłatna pomoc prawna na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej przysługuje osobom fizycznym:

1)    którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
2)    które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832);
3)    które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386);
4)    które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60);
5)    które nie ukończyły 26 lat;
6)    które ukończyły 65 lat;
7)    które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty;
8)    która jest w ciąży;
9)    kobiecie, która jest w ciąży nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością;
10)    nieodpłatna pomoc prawna kobiecie w ciąży, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
-    w pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
-    w pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
w ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
-    w pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
-    w pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
-    w pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jednaz okoliczności wymienionych w tym przepisie;
-    w pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę;
-    osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania
nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Oświadczenia osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1.    Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
2.    Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3.    Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
4.    Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1.    Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2.    Z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3.    Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.